Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Μάιος  2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
<< >>
Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021

«Εκμίσθωση λεωφορείων Δήμου Αρχανών Αστερουσίων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                         

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ                          

Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά                                                                  

                        Αριθμ. Πρωτ.: 6662/03-04-2013

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων,

Προκηρύσσει φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την  εκμίσθωση εξοπλισμού (λεωφορείων) κυριότητας του δήμου με τίτλο «Εκμίσθωση λεωφορείων Δήμου Αρχανών Αστερουσίων», για εννέα (9) μήνες, σύμφωνα με τα:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'' 77/30-3-81)

β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

γ) Τις διατάξεις της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.

δ) την υπ. αριθ. 61/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

 

Ειδικότερα τα προς εκμίσθωση είδη είναι τα παρακάτω λεωφορεία και η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται για έκαστο ως εξής :

 

  1. Το με κυκλοφορίας ΚΗΙ 9335  εργοστασίου κατασκευής ΤΕΜΣΑ (33 θέσεων) και τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των 123,00 ευρώ κάθε μήνα
  2. Το με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 2146  εργοστασίου κατασκευής FIAT IVECO (18 θέσεων) και τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των 103,00 ευρώ κάθε μήνα
  3. Το με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 9316  εργοστασίου κατασκευής ΤΕΜΣΑ (33 θέσεων) και τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των 123,00ευρώ κάθε μήνα
  4. Το με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 5548 εργοστασίου κατασκευής IVECO (19 θέσεων) και τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των 105,00ευρώ κάθε μήνα
  5. Το με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 5549  εργοστασίου κατασκευής IVECO (19 θέσεων) και τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των 101,00ευρώ κάθε μήνα
  6. Το με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 2066 εργοστασίου κατασκευής IVECO (33 θέσεων) και τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των 320,00 ευρώ κάθε μήνα

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί με όρους που περιγράφονται στην από 6/3/2013 Διακήρυξη Δημάρχου και θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, Πεζά ΤΚ 70100, Πεζά Ηρακλείου Κρήτης, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 16 Απριλίου 2013,  ημέρα  Τρίτη και ώρα  10:00π.μ. (λήξη καταθέσεως προσφορών).

Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος από αναγνωρισμένη τράπεζα, ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς, για ελάχιστη περίοδο ενός έτους, δηλαδή χίλια πενήντα ευρώ (1.050,00€).

Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξίες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια διατίθενται όλες τις εργάσιμες μέρες από 08:00 έως 14:30 στα τηλέφωνα 2813-401127 (κ. Χ. Παρασκευά, Τμήμα Έργων Υποδομής  Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων).

 

Ο Δήμαρχος

Αρχανών- Αστερουσίων

      

 

       Ρούσσος Εμμ. Κυπριωτάκης 

 

Διακήρυξη Δημοπρασίας