Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Απρίλιος  2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
<< >>
Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

Ορισμός Αντιδημάρχου με θητεία από 01/02/2012 μέχρι 31/12/2012

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Πεζά, 01  Φεβρουαρίου 2012

            ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                

            ΔΗΜΟΣ  ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

            Γραφείο Δημάρχου                                             Αρ. Πρωτ.:   2650              

             Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά                                                                     

             Τηλ: 2813 401100

             Fax: 2813 401146

     

 

 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχου με θητεία από 01/02/2012 μέχρι 31/12/2012

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αρ. Απόφασης: 52/2012

 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων, κ. Ρούσσος Κυπριωτάκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2. Την υπ’ αριθμ. 45892/ 11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/ 2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (Β’ 1292), όπως ισχύει.

3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αρχανών- Αστερουσίων εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν 4 Αντιδήμαρχοι.

4. την με υπ’αρ. 34/2012 απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων

5. Την με αρ. πρωτ: 2000/26-01-2012 αίτηση παραίτησης από την θέση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

6. Την υπ’ αρ. 25/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής παραίτησης του Πολιτάκη Ματθαίου από την θέση Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Α. ορίζει τον  Πολιτάκη Ματθαίο του Γεωργίου, δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων, με θητεία από 01/02/2012 μέχρι 31/12/2012 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 

 

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

1.      Προώθηση και υλοποίηση πολιτικών που στοχεύουν στην συνεχή αναβάθμιση της παρεχόμενης παιδείας.

2.      Φροντίδα για την ανέγερση νέων και την επισκευή - συντήρηση παλαιών σχολικών μονάδων

3.      Την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4.      Την μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης Την έγκριση οποιασδήποτε μίσθωσης ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για μεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών

 

   ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

1.        Προγραμματισμός και υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου  (Μελέτες, προκηρύξεις, συμβάσεις, παρακολούθησης- παραλαβή έργων)  

2.        Θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης

3.        Σχεδιασμός, κατασκευή κτιριακών έργων

4.        Εξηλεκτρισμός- επέκταση ηλεκτρικών δικτύων

5.        Λειτουργία τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών έργων,

6.        Συντονισμός και επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας, (Επίβλεψη και συντονισμός των υπηρεσιών για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα)

7.        Σχεδιασμός και εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, τοποθέτηση, έλεγχος και συντήρηση πινακίδων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθορισμός πεζοδρόμων μονοδρομήσεων,

8.        Την ευθύνη για την καταγραφή αναγκών, τον προγραμματισμό και τήρηση διαδικασιών προμηθειών του δήμου

9.         Παρακολούθηση κίνησης αποθηκών Δήμου

10.      Ονομασία οδών και πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και  αρίθμηση κτισμάτων

11.         Την παρακολούθηση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου για τα θέματα της αρμοδιότητάς του

12.    Τέλεση πολιτικών γάμων

 

 

Β. ο κος. Μελεσανάκης Νικήτας ορίζεται συμπληρωματικά ως υπεύθυνος για την τήρηση και επίβλεψη εκτέλεσης του προγράμματος οδοποιίας και αγροτικής οδοποίιας.

 

Γ. Η κα. Χουδετσανάκη Ειρήνη ορίζεται συμπληρωματικά ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

           

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χαραλαμπάκης Γεώργιος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Πολιτάκη Ματθαίο.

Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

 

 

           Ο Δήμαρχος

 

   Αρχανών- Αστερουσίων

 

 

 

Ρούσσος Εμμ. Κυπριωτάκης 

 

 

 

Εσωτ. Διανομή:

- κ. Δήμαρχο

-κ. Πρόεδρο Δ.Σ.

- κ.κ Αντιδημάρχους

-Γρ. Δ/ντριας

-κ.κ. Προϊσταμένους Τμημάτων

- υπάλληλοι Δήμου

- Αρχείο: Φ3, Φ35