Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιουλιος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<< >>
Πέμπτη, 02 Ιουλίου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

Ορισμός Αντιδημάρχων με θητεία από 01/01/2011 μέχρι 31/12/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αρ. Απόφασης: 1/2011

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων, κ. Ρούσσος Κυπριωτάκης

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2. Την υπ’ αριθμ. 45892/ 11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/ 2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (Β’ 1292), όπως ισχύει.

3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αρχανών- Αστερουσίων εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν 4 Αντιδήμαρχοι.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων, με θητεία από 01/01/2011 μέχρι 31/12/2012 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής: 

1) Βλαχάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, ως Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Παρακολούθηση έργων κατασκευής και συντήρησης αντλιοστασίων, δικτύων αγωγών ύδρευσης- άρδευσης- αποχέτευσης, θέματα διαχείρισης- αξιοποίησης κατασκευής πηγών, φραγμάτων, γεωτρήσεων κ.λ.π,
 2. Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση κτιριακών έργων,
 3. Λειτουργία Βιολογικών Καθαρισμών
 4. Προγραμματισμός και υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου στον τομέα αρμοδιότητάς του, (Μελέτες, προκηρύξεις, συμβάσεις, παραλαβή έργων)
 5. Λειτουργία τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών έργων,
 6. Την εν γένει συντήρηση σχολικών μονάδων, ιατρείων, δημοτικών κτιρίων και κοινόχρηστων κτισμάτων,
 7. Εξηλεκτρισμός- επέκταση ηλεκτρικών δικτύων,
 8. Παρακολούθηση και συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού
 9. Φροντίδα για την επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών κτιρίων, σχολικών κτιρίων και αυτών που παραχωρούνται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς,
 10. Εποπτεία και συντονισμός καταμέτρησης υδρομέτρων,
 11. Έλεγχος ποιότητας νερού

2) Σεραφειμίδη Γεώργιο του Ιωάννη, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:


1. Εποπτεία και συντονισμός της κατασκευής και συντήρησης υποδομών οδοποιίας,

2. Προγραμματισμός και υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου στον τομέα αρμοδιότητάς του, (Μελέτες, προκηρύξεις, συμβάσεις, παραλαβή έργων)

3. Εποπτεία λειτουργίας- διαχείριση χρήσης όλων των μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων που διαθέτει ο Δήμος,

4. Τήρηση και επίβλεψη εκτέλεσης προγράμματος οδοποιίας και αγροτικής οδοποίιας.

5. Συντονισμός και επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας, (Επίβλεψη και συντονισμός των υπηρεσιών για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα)

6. Σχεδιασμός και εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, τοποθέτηση, έλεγχος και συντήρηση πινακίδων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθορισμός πεζοδρόμων- μονοδρομήσεων, περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων,

7. Κατασκευή- επέκταση και συντήρηση κοιμητηρίων,

8. Εποπτεία και συντήρηση παιδικών χαρών,

9. Θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης,

10. Ονομασία οδών και πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και αρίθμηση κτισμάτων,

11. Συντήρηση οχημάτων- μηχανημάτων Δήμου,

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. Έχει την εποπτεία της άσκησης των καθηκόντων του προσωπικού καθαριότητας, και την ευθύνη της εφαρμογής του Προγράμματος της Ανακύκλωσης και της προώθησης πολιτικών που αφορούν στην καθαριότητα και στην υγιεινή στους οικισμούς και συνολικά στο σύνολο της επικράτειας του Δήμου,

2. Έχει την ευθύνη για τα θέματα καθαριότητας και συντήρησης του πρασίνου στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου,

 1. Ευθύνη παρακολούθησης λειτουργίας Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων,

4. Προώθηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Περιβαλλοντικών προγραμμάτων,

5. Προώθηση έργων που άπτονται περιβαλλοντικών θεμάτων (π.χ. περιοχές NATURA, φαράγγια κ.λπ) και μέριμνα για την αξιοποίηση – συντήρησή τους.

 

O κος. Σεραφειμίδης αναλαμβάνει επίσης την προεδρεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

3) Χαραλαμπάκη Γεώργιο του Ευαγγέλου, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

 1. Συντονισμό και εποπτεία όλων των Οικονομικών και Διοικητικών Δημοτικών Υπηρεσιών,
 2. Παρακολούθηση πορείας εκτέλεσης του οικονομικού προγραμματισμού του Δήμου (προϋπολογισμός, απολογισμός – ισολογισμός Δήμου, παρακολούθηση εσόδων –εξόδων, ταμείου Δήμου.
 3. Υλοποίηση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής και ειδικότερα αναφορικά με θέματα που άπτονται των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
 4. Παρακολούθηση είσπραξης δημοτικών τελών- μέριμνα για την εφαρμογή της διοικητικής διαδικασίας αναγκαστικής είσπραξης εσόδων,
 5. Θέματα λειτουργίας γραφείου Αλλοδαπών (εκδόσεις αδειών παραμονής, κ.λ.π),
 6. Θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης- ενημέρωσης δημοτών,
 7. Λειτουργία Τμήματος Επικοινωνίας και Εσωτερικής Ανταπόκρισης (Κ.Ε.Π)
 8. Εποπτεία και διαχείριση λαϊκών αγορών / εμποροπανηγύρεων/ στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου.
 9. Θέματα εκδόσεων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
 10. Υγειονομικός έλεγχος καταστημάτων, έλεγχος καταστημάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιφέρεια του Δήμου. Έλεγχος ηχορύπανσης και διατήρηση ωρών κοινής ησυχίας,
 11. Διατήρηση, προστασία και διαχείριση της Δημοτικής περιουσίας (Αγορές, απαλλοτριώσεις, εκμισθώσεις, διαχείριση βοσκότοπων και εν γένει ακινήτων),
 12. Θέματα υπαίθριας διαφήμισης,
 13. Διαχείριση κοιμητηρίων (εποπτεία λειτουργίας),
 14. Τέλεση πολιτικών γάμων,
 15. Εποπτεία εύρυθμης λειτουργίας Δημοτικών κτιρίων και Δημαρχιακού Μεγάρου,
 16. Ευθύνη λειτουργίας ιστοσελίδας Δήμου (οργάνωση ιστοσελίδας, Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”),
 17. Παρακολούθηση κίνησης αποθηκών Δήμου, Διαχείριση υλικού και Διαχείριση αρχείων του Δήμου.

 

O κος. Χαραλαμπάκης αναλαμβάνει επίσης την προεδρεία της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

4) Χρονάκη Δημήτριο του Κωνσταντίνου, ως Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 1. Εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με την δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, θεάτρων, σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων και των εν γένει δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τον πολιτισμό,
 2. Διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων,
 3. Ευθύνη προγράμματος εκδηλώσεων τοπικών εορτών και εθνικών επετείων
 4. Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
 5. Ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισμού,
 6. Προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / ΝΕΟΛΑΙΑΣ/ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

 1. Προώθηση και υλοποίηση πολιτικών που στοχεύουν στην συνεχή αναβάθμιση της παρεχόμενης παιδείας.
 2. Σχεδίαση, οργάνωση, συντονισμός και εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρεια του Δήμου, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας,
 3. Προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με την δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και των Επιτροπών Ενεργών Πολιτών,
 4. Φροντίδα για την ανέγερση νέων και την επισκευή - συντήρηση παλαιών σχολικών μονάδων,
 5. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οργανισμό Αθλητισμού – Πολιτισμού και Νεολαίας μεριμνά για την εκπλήρωση των καταστατικών του σκοπών.

 

Επιπλέον των ανωτέρω στην αρμοδιότητά του θα είναι η τέλεση πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τον Αντιδήμαρχο κ. Χαραλαμπάκη Γεώργιο.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ/ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 1. Εφαρμογή ενεργειών Τουριστικής Ανάπτυξης,
 2. Προώθηση πολιτικών και δράσεων εναλλακτικών μορφών τουρισμού,
 3. Ευθύνη για τα προγράμματα προώθησης τοπικών υπηρεσιών και προϊόντων

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 1. Εφαρμογή μέτρων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας
 2. Εφαρμογή πολιτικών για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
 3. Παρακολούθηση και στήριξη του Κέντρου Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων

 

Β. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βλαχάκης Εμμανουήλ, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Χρονάκη Δημήτριο

Γ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος

Αρχανών- Αστερουσίων

Ρούσσος Εμμ. Κυπριωτάκης