Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Μάιος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
<< >>
Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

Σύσταση Επιτροπής ΚΟΣΕ Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων

Με την υπ΄ αριθμόν 126/2011 Απόφαση του Δημάρχου Αρχανών Αστερουσίων 

συγκροτήθηκε η Διαρκής Συντονιστική  Επιτροπή με τον τίτλο

"Κομβικό Σημείο Επαφής"

στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας:

 

kose.archanon.asterousion@0470.syzefxis.gov.gr

 

 

Οι αρμοδιότητες του ΚΟΣΕ θα είναι οι περιγραφόμενες στις παραγράφους 4

και 5 του άρθρου 19 του Ν. 3882/2010 ήτοι:

 

1. Το ΚΟΣΕ διενεργεί τον αναγκαίο εσωτερικό συντονισμό με τις εμπλεκόμενες

υπηρεσίες της δημόσιας αρχής και τους εποπτευόμενους φορείς και αποτελεί

το επίσημο σημείο επαφής και συνεργασίας του Δήμου και των

εποπτευόμενων από αυτόν φορέων με τον Οργανισμό Κτηματολογίου και

Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (εφεξής ΟΚΧΕ)

2. Η διαρκής και συστηματική καταγραφή υπό μορφή καταλόγου μεταξύ

άλλων:

2.1 των μεταδεδομένων, συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών του

Δήμου,

2.2 των αναλογικών γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου

2.3 των δεδομένων που περιλαμβάνουν εμμέσως γεωχωρική πληροφορία (π.χ.

διευθύνσεις)

2.4 του πλήθους, κόστους και είδους των αδειών χρήσης λογισμικών

συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, διαχείρισης γεωχωρικών

δεδομένων και διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων στο διαδίκτυο

2.5 του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης των γεωχωρικών

δεδομένων και υπηρεσιών προς άλλες δημόσιες αρχές και τρίτους.

Τον ανωτέρω κατάλογο, η δομή και το περιεχόμενο του οποίου δύναται να

τροποποιηθεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΚΧΕ, το ΚΟΣΕ υποχρεούται να τον

διαθέσει ηλεκτρονικά στον ΟΚΧΕ και να τον επικαιροποιεί.

3. Η υποχρέωση ενημέρωσης του ΟΚΧΕ για την πρόθεση του Δήμου και των

εποπτευόμενων από αυτόν φορέων να προμηθευτεί, να παράγει ή να

επικαιροποιήσει γεωχωρικά δεδομένα.

4. Η εισήγηση προς το Δήμο για τη λήψη των αναγκαίων τεχνικών και

διοικητικών μέτρων ώστε:

α) τα γεωχωρικά δεδομένα, μεταδεδομένα και υπηρεσίες _ήμου να

εντάσσονται στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (εφεξής ΕΥΓΕΠ).

β) τα πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων, εφαρμογές και δικτυακές

υπηρεσίες που αναπτύσσονται από τις δημόσιες αρχές και αφορούν σε

γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες, να συμφωνούν με τις προβλέψεις του

νόμου 3882/2010.

γ) οι δημόσιες αρχές να εφαρμόζουν τις προβλέψεις της ‘ Εθνικής Πολιτικής

Γεωπληροφορίας’ και του ‘Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας

Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών’

5. Η συμμετοχή στις ομάδες εργασίες που συγκροτεί ο ΟΚΧΕ σύμφωνα με την

παρ.2 του άρ. 18 του Ν. 3882/2010.

6. Η κατάθεση εισήγησης προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου, προκειμένου

τα τελευταία να ενεργήσουν για την υποβολή πρότασης για την έκδοση

νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων προκειμένου να προσαρμοστεί το

ισχύον νομοθετικό πλαίσιο με τις διατάξεις του Ν. 3882/2010.

Γ. Σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο, θα οριστούν ομάδες εργασίας

για την υποβοήθηση του έργου του ΚΟΣΕ.

 Λειτουργία του ΚΟΣΕ

 

1. Το ΚΟΣΕ συνεδριάζει νομίμως με την παρουσία του Προέδρου, ο οποίος

καθορίζει την ημέρα και την ώρα των συνεδριάσεων και καλεί, μέσω του

γραμματέα, τα μέλη να συμμετάσχουν. Η πρόσκληση με τα θέματα της

ημερήσιας διάταξης γνωστοποιείται από το γραμματέα στα μέλη του ΚΟΣΕ

τουλάχιστον 2 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσα περίπτωση τα

θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορούν να γνωστοποιούνται με ηλεκτρονικό

www.dimos-archanon-asterousion.gr

ταχυδρομείο μία μέρα πριν από τη συνεδρίαση και η πρόσκληση μπορεί να

γίνεται ακόμη και με τηλεφώνημα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηελομοιοτυπία,

τούτο όμως πρέπει να αποδεικνύεται με σχετική υπογεγραμμένη σημείωση σε

ειδικό βιβλίο ή με καταχώρηση στο ηλεκτρονικό μητρώο συνεδριάσεων του

ΚΟΣΕ στο οποίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα πρακτικά, οι ημερομηνίες και

οι συμμετέχοντες στις συνεδριάσεις του ΚΟΣΕ.

2. Τόπος διενέργειας των συνεδριάσεων ορίζεται το Δημαρχείο του Δήμου

Αρχανών – Αστερουσίων.

3. Προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους, ιδίως για την παροχή

πληροφοριών για την εφαρμογή του Ν. 3882/2010 ή τη συλλογή των

απαραίτητων γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών, τα μέλη του ΚΟΣΕ

μπορούν να επικοινωνούν και ηλεκτρονικά.

4. Οι αποφάσεις του ΚΟΣΕ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των

παρόντων μελών, η δε ψηφοφορία είναι φανερή.

5. Για τις συνεδριάσεις του ΚΟΣΕ τηρούνται πρακτικά, τα οποία συντάσσει ο

γραμματέας του και τα οποία διατηρούνται και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε αυτά

μνημονεύονται, ιδίως, ποια μέλη παραστάθηκαν, ο χρόνος συνεδρίασης, τα

θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο

περιεχόμενό τους, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που

λήφθηκαν. Καταχωρούνται επίσης οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν.

6. Το Πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και αναρτάται στην ιστοσελίδα

του Δήμου.

7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων της

διοίκησης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45/Α’), όπως

κάθε φορά ισχύει.