Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιανουάριος  2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
<< >>
Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

Πρακτικό Εκτελεστικής Επιτροπής- Σχέδιο Οργανισμού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 4/30-05-2011 Συνεδρίασης

 

 

Σήμερα την 30η Μαΐου του έτους 2011 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00 μ.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, ύστερα από τηλεφωνική πρόσκληση του Προέδρου και Δημάρχου Αρχανών – Αστερουσίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κάτωθι θέματα:

 

1. Σύνταξη Σχεδίου Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων

 

Επί συνόλου πέντε μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ρούσος Κυπριωτάκης, Δήμαρχος - Πρόεδρος

Ουδείς

Εμμανουήλ Βλαχάκης, Αντιδήμαρχος

 

Γεώργιος Σεραφειμίδης, Αντιδήμαρχος

 

Δημήτριος Χρονάκης, Αντιδήμαρχος

 

  Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν επίσης η Προϊσταμένη Δ/νσης Δημοτικών Υπηρεσιών Δασκαλάκη Χρυσή, προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις και η υπάλληλος του Δήμου Μασαούτη Ευαγγελία για την τήρηση των Πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη Σχεδίου Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων

Απόφαση Αρ.:4

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα είπε τα εξής: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, τα δημοτικά συμβούλια των νεοσύστατων Δήμων θα πρέπει έως 30-06-2011 να ψηφίσουν τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας τους (Ο.Ε.Υ.), καθορίζοντας με αυτό τον τρόπο την Οργανωτική Δομή τους, μέσα στα πλαίσια της εφαρμογής των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές αποτυπώνονται στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 και στα άρθρα 94 και 95 του Ν. 3852/2010, αλλά και το προσωπικό ανά ειδικότητα που είτε υπηρετεί είτε εν δυνάμει θα μπορούσε να προσληφθεί για την κάλυψη των αναγκών του.

Η ΚΕΔΚΕ, σε συνεργασία με τις ΤΕΔΚ κάθε νομού και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, συνέταξαν Σχέδια Ο.Ε.Υ. για τους νέους Δήμους, ακολουθώντας πληθυσμιακά, γεωγραφικά και οικονομικά κριτήρια. Στη συνέχεια τα σχέδια αυτά υπεβλήθησαν στους Δήμους προκειμένου να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις τους.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 3852/2010   είμαστε υποχρεωμένοι να  συμπεριλάβουμε στον ΟΕΥ υπηρεσιακές μονάδες με τα ακόλουθα αντικείμενα:

Α) Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Β) Οικονομικής Υπηρεσίας

Γ) Τεχνική Υπηρεσία

Δ) Τεχνολογίας, πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ε) Διαφάνειας

Στ) Νομικής Υποστήριξης

Ζ) Διοίκησης – Διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού

Η) Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

Θ) Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας

Ι) Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και

Ια) Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, εφόσον ασκούνται αντίστοιχες αρμοδιότητες.

Περαιτέρω σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 98 του ανωτέρω νόμου είμαστε υποχρεωμένοι να συστήσουμε ειδικό αυτοτελές γραφείο το οποίο υπάγεται απευθείας στο δήμαρχο, για την παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις υπηρεσίες τους ή στα αρμόδια ΚΕΠ.

Ως εκ τούτου, η Διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου προτείνεται να είναι η εξής: 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου :

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

 

1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου.

2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

3. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

4. Νομική Υπηρεσία

5. Αυτοτελές Τμήμα  Δημοτικής Αστυνομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις  παρακάτω διοικητικές ενότητες :

            α) Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

            β) Γραφείο Αστυνόμευσης

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

 

1. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης

    α) Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας

    β) Γραφείο Προγραμματισμού

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

Μία Διεύθυνση Δημοτικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες

  1. Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

            α) Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

β)Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου,  Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

γ) Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού – Διοικητικής Μέριμνας

δ)Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής ,  Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ε) Γραφείο Διαφάνειας

στ) Γραφείο Οργάνωσης και Εσωτερικού ελέγχου

2. Τμήμα ΚΕΠ

               α) Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών

               β) Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης               

3.  Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού που περιλαμβάνει                ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

  α) Γραφείο  Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

              β) Γραφείο  Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

  γ) Γραφείο  Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού

4. Τμήμα οικονομικών υπηρεσιών

             α) Γραφείο  Προϋπολογισμού - Λογιστηρίου

             β) Γραφείο εσόδων και Δημοτικής περιουσίας

 γ) Γραφείο Ταμείου.

5. Τμήμα Τεχνικών έργων με αρμοδιότητα τα κτιριακά έργα και τα έργα διαμόρφωσης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρωπου περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω Γραφεία :

             α) Γραφείο έργων

       β) Γραφείο μελετών 

       γ) Γραφείο δημοτικών κοιμητηρίων

       δ) Γραφείο Προμηθειών

       ε) Γραφείο αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων

    στ) Γραφείο Πρασίνου

 

   6. Τμήμα έργων υποδομής με αρμοδιότητες τα υδραυλικά έργα, τα ηλεκτρομηχανολογικά έργα, τα συγκοινωνιακά έργα, τα έργα ηλεκτροφωτισμού και  σήμανσης,  που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω Γραφεία :

                  α) Γραφείο έργων 

                  β) Γραφείο μελετών 

                  γ) Γραφείο Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

                  δ) Γραφείο Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών

                  ε) Γραφείο  Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων

                  στ) Γραφείο Περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας

                  ζ) Γραφείο Συγκοινωνιών και Μεταφορών

                  η) Γραφείο αποθήκης

 

7.  Τμήμα  Πολεοδομίας  που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω Γραφεία :

     α) Γραφείο  Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

                 β) Γραφείο Πολεοδομικών – χωροταξικών Εφαρμογών

                γ) Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Οι Αποκεντρωμένες  Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΝΕΣ

1.Γραφείο  ΚΕΠ.

2.Γραφείο  Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

3.Γραφείο  Συντήρησης Υποδομών

4. Γραφείο Διοικητικών  θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

5. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΠΥΡΓΟ

            1. Γραφείο  ΚΕΠ.

2. Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

3.Γραφείο  Συντήρησης Υποδομών

4. Γραφείο Διοικητικών  θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

5. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων

 

Περεταίρω στον Οργανισμό θα πρέπει να προβλεφθούν και οι θέσεις τόσο του υπηρετούντος προσωπικού όσο και του προσωπικού το οποίο θα μπορούσε να προσληφθεί ή να μεταταχθεί από άλλες υπηρεσίες. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να προβλεφθούν ειδικότητες που θα στελεχώσουν τις υπηρεσίες του Δήμου στις οποίες θα ανατεθεί η άσκηση των νέων αρμοδιοτήτων. Τέλος επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη των νέων θέσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 όπου αναφέρεται ότι «η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ γίνεται μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και με την προϋπόθεση ότι για τη σύσταση κάθε νέας οργανικής θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων νέων θέσεων πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο»

           Ύστερα από τα ανωτέρω, προτείνεται να προβλεφθούν θέσεις προσωπικού ως εξής:

 

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

Ορίζονται οι ακόλουθες θέσεις ειδικού προσωπικού :

 

(α) Τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών (σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3854/2007, οι συγκεκριμένες θέσεις είναι ισάριθμες με τις θέσεις των Αντιδημάρχων)

(β) Μία  (1) θέση Δικηγόρου, (σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν. 3584/2007 μπορούν να συσταθούν στο δήμο μας έως δύο (2) θέσεις Δικηγόρων)

 

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το υπηρετούν προσωπικό με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου περιλαμβάνεται στη διαπιστωτική πράξη δημάρχου με αριθμό 15/2011 η οποία έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:

 

ΚΛΑΔΟΣ

Αριθμός Θέσεων για την κάλυψη του υπηρετούντος προσωπικού

Αριθμός νέων προτεινόμενων θέσεων

Διοικητικού

4

2

Διοικητικού (Οικονομικού)

1

2

Γεωπόνων

3

1

Τοπογράφων Μηχανικών

1

-

Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

5

-

Χημικών Μηχανικών

1

1

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

1

2*

Πολιτικών Μηχανικών

2

3

Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειολόγων

 

1

Κοινωνιολόγων

1

1

Δημοτικής Αστυνομίας

 

1

Δασολόγων

 

1

Επικοινωνίας & ΜΜΕ ή Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ

 

1

*Η μία θέση αφορά σε εκκρεμεί  διορισμό

2. Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:

 

ΚΛΑΔΟΣ 

Αριθμός Θέσεων για την κάλυψη του υπηρετούντος προσωπικού

Αριθμός νέων προτεινόμενων θέσεων

Μηχανολόγων Μηχανικών

1

2*

Εποπτών Δημόσιας Υγείας

1

1

Διοικητικού - Λογιστικού

2

2

Διοίκησης Μονάδων ΟΤΑ

1

3

Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών

2

2

Ηλεκτρολόγων

-

1

Γεωπόνων

-

2

Πληροφορικής

-

2

Δημοτικής Αστυνομίας

-

1

Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

-

1

Κοινωνικών Λειτουργών

-

2

*Η μία θέση αφορά καλυμμένη θέση η οποία στον προηγούμενο Ο.Ε.Υ. ήταν Δημοσίου Δικαίου Προσωποπαγούς Χαρακτήρα και τώρα μετατρέπεται σε οργανική. Ως εκ τούτου θα πρέπει να θεωρηθεί ως νέα θέση

 

3. Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:

 

ΚΛΑΔΟΣ

Αριθμός Θέσεων για την κάλυψη του υπηρετούντος προσωπικού

Αριθμός νέων προτεινόμενων θέσεων

Διοικητικών

13

3*

Οδηγών Αυτοκινήτου (Απορριμματοφόρου)

3

-

Οδηγών

2

5

Οδηγών Λεωφορείου

1

-

Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

3

4

Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

1

-

Μηχανοδηγών

1

-

Μηχανολόγων

-

1

Ηλεκτρολόγων

2

2

Τεχνιτών

1

-

Τεχνιτών Υδραυλικών

1

5

Προσωπικό Χειριστών Η/Υ

1

-

Αποθηκάριων

-

1

Δημοτικής Αστυνομίας

-

7

Σύνολο θέσεων ΔΕ

29

28

*Η μία θέση αφορά καλυμμένη θέση η οποία στον προηγούμενο Ο.Ε.Υ. ήταν Δημοσίου Δικαίου Προσωποπαγούς Χαρακτήρα και τώρα μετατρέπεται σε οργανική. Ως εκ τούτου θα πρέπει να θεωρηθεί ως νέα θέση

 

4. Στην κατηγορία Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:

 

ΚΛΑΔΟΣ

Αριθμός Θέσεων για την κάλυψη του υπηρετούντος προσωπικού

Αριθμός νέων προτεινόμενων θέσεων

Εργατών Καθαριότητας

7

3*

Εργατών Καθαριότητας (Εσωτ. Χώρων)

1

-

Εργατών Γενικών Καθηκόντων

1

10

Εργατών Υδρονομέων

1

5

Σύνολο θέσεων ΥΕ

10

18

*Οι δύο θέσεις αφορούν σε εκκρεμείς διορισμούς

 

ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

(Με την οποιανδήποτε τρόπο κένωσή τους καταργούνται)

 

1. Προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις που καλύπτονται από προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και οι οποίες είναι προσωποπαγείς. Οι θέσεις αυτές καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο και αφορούν προσωπικό το υπηρετεί ήδη και το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην 15/2011 Διαπιστωτική Πράξη Δημάρχου η οποία έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το προσωπικό αυτό έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με το προσωπικό που είναι ενταγμένο σε οργανικές θέσεις.

 

Ειδικότητες

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού

1

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

2

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

1

ΔΕ Διοικητικού (Υπάλληλος Γραφείου)

3

ΔΕ Τεχνιτών (Υδραυλικών)

1

ΔΕ Τεχνιτών

1

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

2

ΔΕ Οδηγών

6

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

1

ΔΕ Β. Νοσηλευτή

1

ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών

1

ΥΕ Εργατοτεχνιτών

3

ΥΕ Αποθηκάριος

1

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

4

Σύνολο προσωποπαγών θέσεων ΙΔΑΧ

28

2. Προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις που καλύπτονται από προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) Σχολικών Μονάδων και οι οποίες είναι προσωποπαγείς. Οι θέσεις αυτές καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Ειδικότητες

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων Πλήρους Απασχόλησης

6

ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων με 4 ώρες εργασίας

1

ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων με 3 ώρες εργασίας

1

ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων με 1,5 ώρες εργασίας

1

Σύνολο προσωποπαγών θέσεων ΙΔΑΧ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων

 

9

 

ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Προβλέπονται  πενήντα τρεις (53) θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών καθώς και για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Κλάδος

Θέσεις

ΔΕ Οδηγών

     5

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

4

ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών

4

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

2

ΔΕ Ναυαγοσωστών

3

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

5

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

5

ΥΕ Υδρονομέων Άρδευσης

20

ΥΕ Καθαριστών / -στριών

5

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

53

 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΤΕΙ

 

Προβλέπονται  δέκα [10] θέσεις  σπουδαστών των ΤΕΙ διαφόρων ειδικοτήτων για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης εξάμηνης [6] διάρκειας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

1. Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, Τμημάτων και αυτοτελών Γραφείων της οργανωτικής δομής του Δήμου τοποθετούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υπάλληλοι των ακόλουθων κλάδων :

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

(Οργανική μονάδα)

ΚΛΑΔΟΣ

 

 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης

ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ Διοικητικών ή ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

 

Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας

 

 

Τμηματάρχης

ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3731/2008

 

Επόπτης

ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3731/2008

 

Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

ΠΕ Επικοινωνίας & ΜΜΕ / Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ

 

Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων ΟΤΑ ή ΔΕ Διοικητικού

 

Διεύθυνση Δημοτικών Υπηρεσιών

ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού ( Οικονομικού) ή  ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή  ΠΕ Γεωπόνων

 

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

ΠΕ Διοικητικών ή ΠΕ Διοικητικού (Οικονομικού) ή ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων ΟΤΑ ή ΔΕ Διοικητικού

 

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

ΠΕ Διοικητικών ή ΠΕ Διοικητικού (Οικονομικού) ή ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή Διοίκησης Μονάδων ΟΤΑ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΔΕ Διοικητικού

 

Τμήμα ΚΕΠ

ΠΕ Διοικητικών ή ΠΕ Διοικητικού (Οικονομικού) ή ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων ΟΤΑ ή ΔΕ Διοικητικού ή ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

 

Τμήμα  Οικονομικών Υπηρεσιών 

ΠΕ Διοικητικών ή ΠΕ Διοικητικού (Οικονομικού) ή ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων ΟΤΑ ή ΔΕ Διοικητικού

 

Τμήμα  Τεχνικών  Έργων

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

 

Τμήμα Έργων Υποδομής

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

Τμήμα Πολεοδομίας

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

 

 

Τελικές διατάξεις

 

1. Κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Οργανισμού οι υπηρετούντες στο Δήμο υπάλληλοι κατατάσσονται στις αντίστοιχες θέσεις των σχετικών κλάδων.

2. Η κατανομή του προσωπικού στις επί μέρους οργανικές  μονάδες γίνεται με απόφαση του Δημάρχου, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων, τα προσόντα, την πείρα και τις ειδικές γνώσεις των υπαλλήλων.

3. Η ισχύς του παρόντος Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση.

 

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

 

Στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους υπάρχουν εγκεκριμένες πιστώσεις στους αντίστοιχους Κ.Α. για την κάλυψη της μισθοδοσίας του υπηρετούντος προσωπικού. Η μελλοντική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Δήμου συναρτάται με τον εκάστοτε ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων και δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί.

 

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τους α) την εισήγηση του Προέδρου, β) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 όπως συμπληρώθηκε από τα άρθρα 94, 95, του Ν. 3852/2010, γ) τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 , τα άρθρα 161 και 163 του Ν. 3854/2007

 

Αποφασίζουν Ομόφωνα

 

Εισηγούνται τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, με τη διάρθρωση και τις θέσεις του προσωπικού που αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου, και όπως ακριβώς αναλυτικά αποτυπώνεται στο Σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας Απόφασης

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος κήρυξε της λήξη της συνεδρίασης και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω.

 

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

 

 

 

 

 

Εμμανουήλ Βλαχάκης, Αντιδήμαρχος

Ρούσος Κυπριωτάκης

Γεώργιος Σεραφειμίδης, Αντιδήμαρχος

Δήμαρχος Αρχανών - Αστερουσίων

Δημήτριος Χρονάκης, Αντιδήμαρχος

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

 

Ρούσος Κυπριωτάκης

Δήμαρχος Αρχανών - Αστερουσίων

 

Συνημμένο αρχείο: Σχέδιο Οργανισμού Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων