Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιουλιος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<< >>
Κυριακή, 05 Ιουλίου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ (ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ)

                                                          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Πεζά  18/12/2013

Αρ.Πρωτοκόλλου: 28924

Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

1. Ο Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ (ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ), με προϋπολογισμό 124.998,18 €.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 78.208,59 € , (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 22.415,94 €.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι τις 02/01/2014, το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από τα Γραφεία ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΗΣ, Οδός 701 00 Πεζά, Πληροφορίες κ. Αρβανίτη Ελένη τηλ.: 2813 401 118. Εφόσον ζητηθεί εμπρόθεσμα χορηγείται, το  αργότερο,  εντός  της  επομένης  εργάσιμης  ημέρας  από  την  υποβολή  της  αίτησης  χορήγησης.  (Σε  περίπτωση  που  δεν  το  παραλάβει  ο  ίδιος  ο  διαγωνιζόμενος, απαιτείται εξουσιοδότηση του προσώπου που θα το παραλάβει). Για την παραλαβή του έντυπου προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν το ποσό των  0,00 €. Τα συμβατικά τεύχη μαζί με τα τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.dimos-archanon-asterousion.gr, σε ηλεκτρονική μορφή. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. υπόδειγμα τύπου Β.

 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07/01/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι  επι μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επι της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών (περίπτ. Αρθρου 6) του ΚΔΕ.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην παραπάνω αναφερόμενη ιστοσελίδα του Δήμου

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τάξεις Α2 , Α1 και 1η για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και Α2 , Α1 και 1η  στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ως και εργολαβικές επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά μητρώα.

β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη  του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας , με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

γ) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.013,00 € και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Προγραμ.Δημ.Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.). Προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

Κυπριωτάκης Ρούσσος

 

 

Κατεβάστε την Μελέτη από ΕΔΩ