Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Μάιος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
<< >>
Τρίτη, 26 Μαΐου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

Aνοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Πεζά  12/03/2012

Αρ.Πρωτοκόλλου: 5834

Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

 

1. Ο Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, με προϋπολογισμό 870.000,00 ΕΥΡΩ.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 679.958,87 € , (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν, μέχρι τις 29/03/2012, το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς7, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους,  από τα Γραφεία του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, οδός ΠΕΖΑ Τ.Κ. 701 00, πληροφορίες κα Λυδάκη Άννα ή κα Χανιωτάκη Μαρία τηλ.: 2813 401 118 ή 2813 401 134.  Εφόσον ζητηθεί εμπρόθεσμα χορηγείται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης (Σε περίπτωση που δεν το παραλάβει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος, απαιτείται εξουσιοδότηση του προσώπου που θα το παραλάβει). Για την παραλαβή του έντυπου προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν το ποσό των 10,00 ΕΥΡΩ.  Τα συμβατικά τεύχη μαζί με τα τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.dimos-archanon-asterousion.gr, σε ηλεκτρονική μορφή.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. υπόδειγμα τύπου Β.

 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03/04/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι  επι μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επι της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών (περίπτ. Αρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimos-archanon-asterousion.gr)

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τάξεις 1η, 2η και 3η στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ή τάξεις 1η, 2η και 3η στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ .

β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη  του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας , με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

γ) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 13.600,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

6. Το δημοπρατούμενο έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και έχει εγγραφεί στη ΣΑΕΠ 0028 με Κ.Α. 2011ΕΠ00280090. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων.

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

Κυπριωτάκης Ρούσσος

 

 

 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 - 2013

 

 

Συνημμένο Αρχείο: Μελέτη Διαγωνισμού