Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιουνιος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
<< >>
Παρασκευή, 05 Ιουνίου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Υποέργο 2: «Προμήθεια επίπλων, εξοπλισμού γυμναστικής, και λοιπού εξοπλισμού»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                   ΠΕΖΑ  04/04/2012

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ                                      ΑΡ ΠΡΩΤ:  11200

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Κωδ. Φορέα: 1348

Ταχ. Δ/νση: ΠΕΖΑ 70 100        

Πληροφορίες: : Παρασκευά Χ.

Τηλέφωνο: 2813-401127,-401111                                      

Fax: 2810 743844         

 

 

ΠΡΟΣ :                                                                                                

 

ΕΘΝΙΚΟ  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Δ/νση Προγραμματισμού Παραγωγής

Καποδιστρίου 34 Τ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210-527900   

Fax : 210 5234312                                                                                                                    

 

ΠΑΤΡΙΣ  Ηρακλείου

Θεσσαλονίκης 2

Τ.Κ. 712 01  ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τηλ.:  2810-282625

Fax.:  2810-336320                     

 

ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

ΒΙΠΕ Ηρακλείου Οδός Α

Τηλ: 2810-398100

Fax: 2810-398117

 

 

ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ

Εθνική Οδός Μοιρών Ηρακλείου 369, Τ.Κ 70400

Τηλ: 28920-29100

Fax: 28920-25225

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Δημοπρασίας προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΈΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ», υποέργο 2: «Προμήθεια επίπλων, εξοπλισμού γυμναστικής και λοιπού εξοπλισμού» Προϋπολογισμού  20.005,95 ΕΥΡΩ

 

           Σας αποστέλλουμε συνημμένα Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΈΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ», υποέργο 2: «Προμήθεια επίπλων, εξοπλισμού γυμναστικής και λοιπού εξοπλισμού» και σας παρακαλούμε να το δημοσιεύσετε μια φορά στην Εφημερίδα σας το ταχύτερο και όχι πέραν της 06/04/2012 λόγω προθεσμίας και να μας στείλετε δύο αντίτυπα του φύλλου δημοσίευσης.

Η δημοσίευση θα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ  Αριθμ. 2/28783Α/05 όσον αφορά στο χώρο που καταλαμβάνουν οι δημοσιεύσεις και το μέγεθος της γραμματοσειράς, διαφορετικά είναι αδύνατη η πληρωμή των εξόδων δημοσίευσης. Τα έξοδα δημοσίευσης θα πληρωθούν από τον ανάδοχο.

            Επίσης σας παρακαλούμε αν δεν μπορείτε να το δημοσιεύσετε μέχρι αυτήν την ημερομηνία να μας ειδοποιήσετε εγκαίρως. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

                                Ο Δήμαρχος

Αρχανών- Αστερουσίων

      

 

 

 

Ρούσσος Εμμ. Κυπριωτάκης


           

     ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

 

 

 

Αριθμ. Πρωτ.:11200/ 4-4-2012

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων,

 

            

Προκηρύσσει πρόχειρη δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΈΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ», υποέργο 2: «Προμήθεια επίπλων, εξοπλισμού γυμναστικής και λοιπού εξοπλισμού» Προϋπολογισμού  20.005,95 ΕΥΡΩ

 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αξία προμηθευόμενων ειδών

 

Φ.Π.Α 23%

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

16.265,00

3.740,95

 

2.A: Έπιπλα

10.768,00

 

2476,64

 

2.Β: Εξοπλισμός γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής

 

3.879,00

892,17

 

 

 

          2.Γ: Λοιπός εξοπλισμός

1.618,00

 

372,14

 

 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, Πεζά ΤΚ 70100, Πεζά Ηρακλείου Κρήτης, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 19/04/2012,  ημέρα  Πέμπτη και ώρα  10:00 π.μ. (λήξη καταθέσεως προσφορών).

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τον Ν. 2286/95 (Όρια διαγωνισμών προμηθειών) καθώς και την υπ’ αριθμ. 11389/8-3-93 Υπ. Απόφαση ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και τις διατάξεις του Ν.3852/2010.

 

Παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να καταθέσουν προσφορά σε μία ομάδα, ή περισσότερες, ή και σε όλες τις ομάδες του Διαγωνισμού (στο σύνολο της εκάστοτε ομάδας υποχρεωτικά) (περ. β της παρ. 6 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ). Σε κάθε περίπτωση η προσφορά τους, θα απευθύνεται προς το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων και θα πρέπει να καλύπτεται υποχρεωτικά με ανάλογο ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που θα ανέρχεται σε 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης ήτοι:

 

ΠΑΚΕΤΟ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ (€)

2.A: Έπιπλα

665,00

2.Β: Εξοπλισμός γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής

 

 

240,00

 

          2.Γ: Λοιπός εξοπλισμός

100,00

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών (που υποβάλουν κοινή προσφορά), που ασκούν εμπορικό, ή βιομηχανικό, ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή και διαθέτουν τα υπό προμήθεια είδη, με ιδία παρουσία, ή με εκπρόσωπο τους, ή με οποιοδήποτε τρόπο, έγκαιρη αποστολή της προσφοράς.

 

Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

 

Με την συγκεκριμένη προμήθεια θα παραδοθούν τα παρακάτω πακέτα εξοπλισμού:

 

  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΠΑΚΕΤΟΥ 2.A: Έπιπλα
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΠΑΚΕΤΟΥ 2.Β: Εξοπλισμός γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής
  • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΠΑΚΕΤΟΥ 2.Γ: Λοιπός εξοπλισμός

 

όπως αναλύονται στο αναλυτικό τεύχος της μελέτης. Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται προκαταβολή.

 

Τόπος παράδοσης: έδρα του δήμου

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 19/04/2012 ημέρα Πέμπτη μέχρι ώρα 10:00πμ στο Κεντρικό δημοτικό κατάστημα Πεζών(Πεζά ΤΚ 70100)

 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 19/04/2012 ημέρα Πέμπτη μέχρι ώρα 10:00πμ στο Κεντρικό δημοτικό κατάστημα Πεζών(Πεζά ΤΚ 70100).

Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι την ημέρα υποβολής των προσφορών (19η Απριλίου) αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα (18η Απριλίου).

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια διατίθενται όλες τις εργάσιμες μέρες από 08:00 έως 14:30 στα τηλέφωνα 2813-401127 (κ. Χ. Παρασκευά, Τμήμα Έργων Υποδομής  Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων).

 

 

 

Ο Δήμαρχος

Αρχανών- Αστερουσίων

      

 

       Ρούσσος Εμμ. Κυπριωτάκης

 

Συνημμένα Αρχεία

Διαβιβαστικό

Μελέτη