Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Φεβρουάριος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
<< >>
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

 

Ηράκλειο  17/12/2008

Αρ.Πρωτοκόλλου: 13755

Δήμος «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

1. Ο Δήμος «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, με προϋπολογισμό 879.000,00 ΕΥΡΩ.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  με προϋπολογισμό 594.994.87, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α2, 1η και 2η με προϋπολογισμό 211.090.54.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2009 ημέρα Πέμπτη, τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π),   από την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, οδός Αλμυρού 14 - 701 00 Ηράκλειο, αρμόδιος υπάλληλος ΤΥΔΚ κ. Ακριβοπούλου Μαίρη , τηλ. 2810-2784__ ή από την έδρα του Δήμου «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ», στο τηλ. 2813 401111 κ. Παύλου Πόπη και στο τηλ. 2813 401135 κ. Βελεγράκης Γιάννης. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13 Ιανουαρίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι  επι μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επι της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών (περίπτ. Αρθρου 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Τ.Υ.Δ.Κ. (http://62.103.170.68) και  στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ν. Καζαντζάκης.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 1η, 2η και 3η Τάξη στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α2, 1η και 2η τάξη στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ .

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 14.725,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Εσοδα, Σ.Α.Τ.Α., ΘΗΣΕΑΣ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

Κυπριωτάκης Ρούσσος