Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Φεβρουάριος  2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
<< >>
Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

26/09/2011: Ο ΔΗΜΟΣ <ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ> διακηρύσσει την με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχων για τη: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ <ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ>

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κρήτης

ΔΗΜΟΣ <Αρχανών-Αστερουσίων>

Τεχνικών Έργων

 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ <Αρχανών-Αστερουσίων>  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Ο ΔΗΜΟΣ <Αρχανών-Αστερουσίων> 

 

διακηρύσσει 

 

την με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχων για τη:

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ <Αρχανών-Αστερουσίων> ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012


Κωδικός CPV 60130000 (Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών) 

 

Προϋπολογισμού € 146.249,30  (χωρίς Φ.Π.Α.)

Φ.Π.Α.: € 19.012,41

Προϋπολογισμού:  € 165.261,71 (μετά Φ.Π.Α.)

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

  1. το άρθρο 70 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α),
  2. το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005,
  3. τη με αριθμό 203/30-8-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου <Αρχανών-Αστερουσίων>, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς και οι όροι της Διακήρυξης, και
  4. τους όρους του παρόντος τεύχους, και

καλεί

τους ενδιαφερόμενους έχοντες αντικείμενο τη μεταφορά προσώπων να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

 

 

σελ.

Άρθρο 1

Κύριος του έργου – Αναθέτουσα Αρχή

3

Άρθρο 2

Παραλαβή τευχών

3

Άρθρο 3

Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στον διαγωνισμό – Τρόπος υποβολής Φακέλου Προσφοράς

 

4

Άρθρο 4

Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών και

 

 

έγκριση αποτελέσματος

5

Άρθρο 5

Σύμβαση – Συμβατικά τεύχη

8

Άρθρο 6

Γλώσσα διαδικασίας

9

Άρθρο 7

Εφαρμοστέα νομοθεσία

9

Άρθρο 8

Χρηματοδότηση, Φόροι, Δασμοί κ.λ.π. – Πληρωμή Αναδόχου

10

Άρθρο 9

Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό

10

Άρθρο 10

Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό

10

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

 

Άρθρο 11

Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της υπηρεσίας

11

Άρθρο 12

Διάρκεια σύμβασης

11

Άρθρο 13

Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου – Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών

 

11

Άρθρο 14

Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου

12

Άρθρο 15

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό

12

Άρθρο 16

Χορήγηση προκαταβολής – Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριμ)

13

Άρθρο 17

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

13

Άρθρο 18

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών

13

Άρθρο 19

Χρόνος ισχύος προσφορών

14

Άρθρο 20

Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης

14

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

 

Άρθρο 21

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό

15

Άρθρο 22

Επαγγελματικά προσόντα

15

Άρθρο 23

Δικαιολογητικά

16

Άρθρο 24

Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

21

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

21

Άρθρο 25

Υπεργολαβία

23

Άρθρο 26

 

 

 

Συνημμένο Αρχείο: Διακήρυξη 

Πηγές