Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Φεβρουάριος  2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
<< >>
Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

24/05/2011: Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Πεζά, 27/04/2011

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                         Αρ.Πρωτοκόλλου: 7759

Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

1. Ο Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" , με προϋπολογισμό 1.100.000,00 ΕΥΡΩ.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  με προϋπολογισμό 871.252,27 € , (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι τις 19/05/2011, το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, καταβάλλοντας ποσό 10,00 €, από: το ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων, οδός 701 00 Πεζά, αρμόδιος υπάλληλος κ. Λυδάκη Άννα ή κ. Παπαδάκης Αντώνιος, τηλ. 2813 401118 ή 2813 401133 ή 2813 401111.  Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου

www.dimos-archanon-asterousion.gr, σε ηλεκτρονική μορφή. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24/05/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι  επι μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επι της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών (περίπτ. Αρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimos-archanon-asterousion.gr)

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τάξεις 2η, 3η και 4η εντός νομού έδρας στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ .

β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

γ) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 17.430,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 300 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 270 ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Προγραμ. Δημ. Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

Κυπριωτάκης Ρούσσος

 

 

Συνημμένο Αρχείο: Μελέτη