Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιουλιος  2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<< >>
Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-security)

 

 Περιγραφή

Υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού (ΕΚ)1998/2006. Στόχος της Δράσης e-security είναι οι εταιρείες που θα ενισχυθούν να μπορούν να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά κινδύνους / απειλές (κακόβουλες ή μη), που μπορεί να δεχτούν σημαντικοί πόροι της εταιρείας, όπως η διαχειριζόμενη πληροφορία, τα πληροφοριακά της συστήματα, το λογισμικό κλπ.

 Σε Ποιούς Απευθύνεται

Επιχειρήσεις  ανεξάρτητα της νομικής μορφής τους (όχι ενώσεις Επιχειρήσεων), που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

 Τομείς Ενδιαφέροντος

Τεχνολογία, Έρευνα, Καινοτομία

 Γεωγραφική Περιοχή

Όλες οι περιφέρειες

 Προϋπολογισμός

10.500.000 €

 Όροι

 1. Η Επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία σύστασης πριν την 01.01.2008
 2. Ο κλάδος δραστηριότητας της  Επιχείρησης δεν εμπίπτει στις εξαιρούμενες κατηγορίες δραστηριότητας του κανόνα De Minimis.
 3. Ο κλάδος δραστηριότητας της Επιχείρησης δεν εμπίπτει στους κλάδους που συγχρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ.
 4. Η Επιχείρηση εμφανίζει θετικό μέσο όρο κερδών  προ φόρων και αποσβέσεων τα τελευταία τρία οικονομικά έτη.
 5. Η Επιχείρηση να απασχολεί κατ'' ελάχιστο έναν (1) εργαζόμενο (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, επιπλέον του/ων επιχειρηματία/ων - μετόχων - εταίρων.
 6. Η Επιχείρηση ασκεί οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια, κατά το τελευταίο οικονομικό έτος.
 7. Η Επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.
 8. Η Επιχείρηση τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί  με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τις 200.000 Ευρώ (ή 100.000 Ευρώ εάν η Επιχείρηση δραστηριοποιείται στον κλάδο των Οδικών Μεταφορών).
 9. Η Επιχείρηση ανήκει στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με βάση τα οριζόμενα στη σύσταση  της επιτροπής 2003/361/ΕΚ. Για την κάλυψη αυτής της προϋπόθεσης πρέπει να ικανοποιούνται αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
  - Η Επιχείρηση να απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους.
  - Η Επιχείρηση να έχει κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή ενεργητικό μικρότερο από 43 εκατομμύρια ευρώ.
 10. Η αξία κτήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) που είναι ήδη εγκατεστημένα στην Επιχείρηση (εξοπλισμός & λογισμικό) και αποκτήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από το 2000 έως την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης θα πρέπει κατ'' ελάχιστο να ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ.

Η εξειδίκευση και ο έλεγχος των παραπάνω προϋποθέσεων, μέσω κατάλληλης κατά περίπτωσης τεκμηρίωσης που θα παρασχεθεί αναλύεται στην παράγραφο 4.3 του Οδηγού Υποβολής της παραγράφου 1 του άρθρου 19 της προκήρυξης.

 Διαρθρωτικό Ταμείο

 1. Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ενίσχυσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 70.000 ευρώ και το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης  για αυτή την περίπτωση μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 49.000 ευρώ (ήτοι το 70% του μέγιστου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ενίσχυσης).
 2. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ενίσχυσης ορίζεται στα 5.000 ευρώ.
 3. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται τα επιμέρους όρια των δαπανών, όπως αυτά αναλύονται στην παράγραφο 5.2 του Οδηγού Υποβολής της παραγράφου 1 του άρθρου 9 της προκήρυξης.
 4. Το ανώτατο ύψος του προτεινόμενου προϋπολογισμού ανά υποβαλλόμενη πρόταση διαμορφώνεται με βάση τον πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της προκήρυξης και δεν αποτελεί σημείο αξιολόγησης.

 Άξονας

ΑΠ.1: Βελτίωση της Παραγωγικότητας με Αξιοποίηση των ΤΠΕ

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Ψηφιακή Σύγκλιση

 Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

από 7/5/2009 (έως εξαντλήσεως της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης)

 

ΠΗΓΗ: ΕΣΠΑ

http://www.espa.gr/Greek/Proclamations.aspx?procid=168&pcat=2