Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Απρίλιος  2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
<< >>
Τρίτη, 13 Απριλίου 2021
Αρχάνες - Αστερούσια
www.eweather.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΑΡΑΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πεζά,   22  Σεπτεμβρίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ

 

ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Αρ. Πρωτ:   08

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΑΡΑΚΑ

 

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έχοντας υπόψη του:

1. Την παρ. 5 του άρθρου 113 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101/Α’) όπως ισχύει ύστερα από την αντικατάστασή του με το άρθρο 36 του Ν. 3699/08 (ΦΕΚ 199/Α’)

2. Την με αριθμό 98301/ΔΕ4/01-09-2011 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: ‘Ορισμός του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας ως αρμόδιου φορέα για τη σύναψη των συμβάσεων Μίσθωσης έργου με καθαριστές / καθαρίστριες και συνεργεία καθαρισμού στα σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας σε όλη τη χώρα.’

3. Την με αριθμό 98687/Δ4/02-09-2011 Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα ‘Τρόπος διαχείρισης χρηματοδοτήσεων με αναδόχους καθαριστές / καθαρίστριες και συνεργεία καθαρισμού στα σχολεία Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια.’

4. Την 5/2011 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Για το Σχολικό Έτος 2011 – 2012, τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (01) καθαριστή / καθαρίστρια για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Χάρακα. Ο / Η ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των 7 αιθουσών στο κλασσικό καθώς και των κοινόχρηστων χώρων της σχολικής μονάδας σε καθημερινή βάση.

Οι υποψήφιοι / ες, θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

2. Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους.

3. Το συνολικό ετήσιο εισόδημά τους, από διάφορες πηγές, να μην υπερβαίνει το 50% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία

4. Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων στην περιφέρεια της οποίας εδρεύει η Σχολική Μονάδα. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος / α που να είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος της Δημοτικής Ενότητας θα επιλεγεί υποψήφιος που είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων

5. Να είναι γονέας μαθητή ή μαθήτριας που φοιτά στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος / α γονέας μαθητή ή μαθήτριας της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, θα επιλεγεί υποψήφιος που δεν πληροί το συγκεκριμένο κριτήριο.

6. Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα

7. Να είναι άνεργοι για τουλάχιστον τέσσερις μήνες. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος / α άνεργος / η θα επιλεγεί υποψήφιος που δεν πληροί το συγκεκριμένο κριτήριο.

Οι υποψήφιοι / ες κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας ως εξής:

1. Προηγούνται οι άνεργοι υποψήφιοι γονείς μαθητών που φοιτούν στη σχολική μονάδα, οι οποίοι είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και μεταξύ αυτών, εκείνοι που έχουν τα περισσότερα τέκνα εν ζωή (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι), ανεξάρτητα εάν είναι ανήλικα ή ενήλικα, και μεταξύ αυτών εκείνοι που έχουν τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

2. Έπονται οι άνεργοι υποψήφιοι, γονείς μαθητών που φοιτούν στη σχολική μονάδα με 4 τέκνα και άνω και ακολουθούν οι υποψήφιοι με τρία τέκνα. Υποψήφιος γονέας τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, προηγείται όλων ανεξάρτητα εάν το εισόδημά του υπερτερεί των λοιπών συνυποψηφίων του.

3. Τέλος κατατάσσονται όλοι οι λοιποί υποψήφιοι σύμφωνα με τον αριθμό των τέκνων τους και το εισόδημά τους. Υποψήφιος γονέας τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, προηγείται όλων ανεξάρτητα εάν το εισόδημά του υπερτερεί των λοιπών συνυποψηφίων του.

Η κατάταξη των υποψηφίων θα επικυρωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και των ενδιαφερομένων

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Αίτηση

2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας έτους 2011. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας

4. Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από όπου να προκύπτει με σαφήνεια ο αριθμός των τέκνων που είναι εν ζωή.

6.Για τους γονείς με τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, Πιστοποιητικό της Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους.

7. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.

8. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

9. Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ για την απόδειξη της ανεργίας. Η βεβαίωση δεν θα πρέπει να έχει εκδοθεί πριν την 15-09-2011

10. Βεβαίωση του Δ/ντή ή του Προϊσταμένου της οικείας σχολικής μονάδας από την οποία να προκύπτει ότι ένα τουλάχιστον τέκνο φοιτά στο σχολείο.

Κατά τα λοιπά ισχύει το σχέδιο της ανακοίνωσης όπως αναφέρεται στο εισηγητικό τμήμα της παρούσας απόφασης.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις ημέρες από την επομένη της τελευταίας ανάρτησής της στο χώρο του Σχολείου και στον χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στα Πεζά, στις Αρχάνες και στον Πύργο. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως, στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής στα Πεζά, (αρμόδια κ. Μασαούτη Ευαγγελία, τηλ: 2813401140) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο / Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως την 30-06-2011 και η αμοιβή του θα ανέρχεται στο ποσό των 236,50 € μηνιαίως (μικτά), σύμφωνα με την 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β/17-4-2008) Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

 

Δημήτριος Χρονάκης